top of page

Gebruiksvoorwaarden website

De Bouwmakelaar BV

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat je de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen

Deze website (exclusief de websites, apps en platformen die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, De Bouwmakelaar BV, een bedrijf dat gevestigd is in België. Door jezelf toegang te verschaffen tot onze website bevestig je akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden verzoeken we jou deze website niet verder te bezoeken  of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van De Bouwmakelaar BV, de bedrijven die met De Bouwmakelaar BV samenwerken, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden en verspreiden naar andere personen onder voorwaarde dat je geen wijzigingen aanbrengt aan de content of opmaak en dat je dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en strikt persoonlijke doeleinden. Daarnaast dien je de volgende copyright-vermelding in alle kopieën op te nemen: "Copyright © De Bouwmakelaar BV. Alle rechten voorbehouden." Zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is het ondermeer verboden om een delen van de website te kopiëren en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Inhoud

Deze website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Bouwmakelaar garandeert niet dat de inhoud van de website juist is, actueel of volledig is, dat de website ononderbroken zal werken of vrij is van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit De Bouwmakelaar inclusief de bedrijven die bij ons aangesloten zijn, werknemers, consultants en rechtspersonen, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website, de apps, tools en platformen die eraan gekoppeld zijn waaronder inbegrepen - doch niet beperkt tot welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door jou verricht, informatie die jezelf op de website ingeeft, de onmogelijkheid om de website te gebruiken en het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Koppelingen naar tools, apps en externe platformen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons) bevatten naar andere tools, apps en platformen die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat De Bouwmakelaar BV verbonden is aan deze andere tools, apps en platformen of de eigenaren ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze tools, apps en platformen noch voor de daarin opgenomen informatie.

Verstrekte informatie en materiaal

In bepaalde onderdelen van de website kan je zelf informatie plaatsen. Wanneer je dat doet ga je ermee akkoord dat we hiervan gebruik kunnen maken. Jij garandeert hierbij dat de informatie of het materiaal dat je verstrekt geen inbreuk maakt op de regelgeving, de rechten van derden, de intellectuele eigendomsrechten van derden, noch onrechtmatig is jegens derden.

De Bouwmakelaar BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie die jij verstrekt. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen. Het ingeven van persoonsgegevens op onze website valt geheel onder ons privacybeleid. Wij raden jou aan deze door te nemen voordat je ons jouw gegevens of die van derden verstrekt.

Wijzigingen inhoud

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, correcties en wijzigingen aan te brengen aan deze website, aan onze gebruikersvoorwaarden, ons privacybeleid of Algemene Voorwaarden. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeiden of anderszins verband houden met deze website, de daaraan gekoppelde tools, apps en platformen, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel. 

De Bouwmakelaar BV, A. Verhasseltstraat 22 bus 0, 1780 Wemmel, België

bottom of page